Přihlášení a poplatek za psa

Místní poplatek ze psů upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který v sobě obsahuje prvky daňového právního vztahu, a proto (ač je užíván termín poplatek) je to vlastně místní daň. (Při řízení ve věcech tohoto poplatku platí i zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).

Poplatek je zaveden obcí, resp. vyhláškou zastupitelstva, přičemž zákonný rámec musí být dodržen, ale obci je dána možnost upravit podrobnosti poplatku podle své místní situace, zvyku, účelu apod.

Praha zavedla a upravila poplatek ze psů vyhláškou č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů. Faktickou správu poplatku pak vykonává v režimu daňového řízení obecní úřad (jeho odbor, respektive oddělení), v našem případě oddělení daní a poplatků ekonomického odboru Úřadu městské části Praha 13.

Při našich šetřeních v terénu zjišťujeme, že občané-poplatníci nemají
o přihlašování psa a placení poplatku kompletní informace, proto několik následujících řádků věnujeme odpovědím na nejčastější dotazy, s nimiž se na nás obracíte:

Na koho se vztahuje povinnost psa přihlásit?

Přihlásit psa musí jeho držitel. V Praze občan, který má na území hlavního města trvalé bydliště, nebo právnická osoba, která zde má sídlo. Psa musí přihlásit i v případě, že se s ním převážnou část roku zdržuje mimo trvalé bydliště (na chalupě atd.). Každý přihlášený pes obdrží evidenční známku, která je nepřenosná na jiného psa a je vratná při odhlášení, přičemž je nutné přihlásit i psa, jenž poplatku nepodléhá.

Jaká je lhůta pro přihlášení psa?

Mylně se mnohdy uvádí, že psa je nutné přihlásit až po dovršení 6 měsíců jeho věku. Lhůta pro přihlášení je však stanovena mnohem kratší - do 15 dnů od jeho nabytí, bez ohledu na stáří zvířete. Po uplynutí dané lhůty se občan vystavuje možnosti sankce (pokuty) za nesplnění ohlašovací povinnosti.

Co potřebuji k přihlášení?

Pro přihlášení psa stačí mít s sebou platný občanský průkaz. Při uplatnění sazby pro důchodce je navíc třeba předložit důchodový výměr a vyplnit čestné prohlášení. Při nárokování dalších úlev a osvobození od poplatku (např. u psa z útulku) je třeba doložit
i některé další doklady.

Za jak starého psa se tedy poplatek platí?

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců, tj. za psy, kteří dovršili tohoto věku například během dubna, se poplatek platí od 1. dne měsíce května.

Kolik se platí za psa v MČ Praha 13?

Roční sazba poplatku činí 1.500,- Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 2.250,- Kč. Za psy chované v rodinném domku se platí 600,- Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 900,- Kč. U důchodce (osoby pobírající pouze jeden důchod, bez dalších příjmů nebo sirotčí důchod) činí poplatek 200,- Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 300,- Kč. Právnická osoba, která je vlastníkem objektu, platí za psa ke hlídání objektu: 600,- Kč za jednoho psa a 900,- za druhého a dalšího.

Jak se poplatek platí?

Poplatek je splatný bez vyměření předem: do 600,- Kč jednou splátkou nejpozději do 31. března každého roku, nad 600,- Kč ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku. Úřad poplatníkům vychází maximálně vstříc a zasílá předtištěné poštovní poukázky. Na nich je uveden mimo jiné i variabilní a specifický symbol a částka, kterou je možné uhradit přímou hotovostní nebo bezhotovostní platbou v pokladně úřadu na Ovčím Hájku, hotovostní úhradou v kterékoliv pobočce České spořitelny, hotovostní úhradou prostřednictvím Pošty nebo bezhotovostním převodem na účet.

Jsou výjimky, kdy se poplatek platit nemusí?

V Praze se poplatek neplatí za psy osob nevidomých, bezmocných, držitelů průkazu ZTP/P (zvlášť těžce postižených s průvodcem), za psy chované k vědeckým účelům v příslušných zařízeních, vycvičené záchranářské a lavinové psy s osvědčením, sloužící Policii ČR a Městské policii. Dále se neplatí za psy konzulů, diplomatů a osob, které podle mezinárodního práva požívají zvláštních výsad a imunity.

U psů převzatých z útulků provozovaných na území hlavního města se poplatek neplatí po dobu dvou let od převzetí.

Existují nějaké možnosti slev?

Úleva z roční sazby poplatku ve výši 350,- Kč bude po dobu dvou let (počítáno od počátku ledna následujícího roku) poskytnuta tomu vlastníkovi, který nechá označit psa mikročipem a současně jej nechá zanést do databáze hl. m. Prahy. Pokud dojde k situaci, že tato úleva je vyšší, než sazba poplatku (například u důchodců), jedná se prakticky o osvobození od placení po výše uvedenou dobu. (Nedochází tedy k prodloužení doby, po kterou se úleva poskytuje.)

Je nutné, aby měl pes evidenční známku?

Na veřejnosti musí být pes opatřen evidenční známkou, a to i v případě, že má mikročip. Slouží to jednak při kontrole a v mnoha případech je to i prostředek k tomu, že je zaběhnutý pes snáze identifikovatelný, někdy dokonce dříve, než pomocí mikročipu.

Co když pes stářím nebo nehodou uhyne?

Řada lidí se domnívá, že když přestanou poplatek platit, je to signál, že už psa nevlastní a tím ukončují poplatkovou povinnost. Toto je ovšem velmi nepřesná představa, která má za následek nárůst dluhu v evidenci úřadu.

Vznik a zánik poplatkové povinnosti, případně další změny rozhodné pro evidenci a výši poplatku, je nutné vždy oznámit správci poplatku a to do 15 dnů ode dne, kdy daná skutečnost nastala.

Pokud pes již nežije (úhyn je nejlépe prokázat potvrzením od veterinárního lékaře), byl předán jinému majiteli nebo majitel změnil trvalý pobyt mimo území městské části, kde byl pes přihlášen, je třeba psa ve výše stanovené lhůtě odhlásit, vrátit evidenční známku a ukončit tak platební povinnost. Nejlépe osobním úkonem u správce poplatku. Není-li pes řádně a doložitelně odhlášen, poplatková povinnost nadále trvá.

Najdete nás

Běhounkova
Praha 5 - Nové Butovice


Telefon

+420 251 614 378


E-mail

vets4pets@seznam.cz